آخرین مطالب

شنبه 30 شهریور 1392
12:30


روزه و شهید خانمیرزا استواری


سحر آمد دنبالم

گفتم : امروز رو بیخیال هم مسابقه داشتم هم چند ساعت تمرین

نمیتونم روزه بگیرم

گفت: اینا بهانه برای روزه نگرفتن نمیشه!

گفتم: خسته ام ، اگه میخوای روزه بگیرم باید کولم کنی !

منو کشید رو دوشش و برد تا سه تا کوچه پائین تر تا روزم ترک نشه!

هدیه به شهید خانمیرزا استواری صلوات.روزه و شهید خانمیرزا استواری

نام:
ايميل: