آخرین مطالب

یکشنبه 28 مهر 1392
12:30


دو دختردو نفر بودند.دو دختر که توی حوض خالی میدان شهید مطهری سنگر گرفته بودند. دور و برشان پر بود از نیرو اما نه خودی...
هیچ کاری نمیشد برایشان کرد
خرمشهر تقریبا افتاده بود دست عراقی ها ،حلقه ی محاصره ی میدان مطهری تنگ تر میشد.
رفتیم پشت بام یک ساختماندو دختر


دو نفر بودند.دوتا دختر که راه عراقی ها را آن همه مدت سد کرده بودند،فشنگ هایشان هم تمام شده بود گویا،خون خونمان را میخورد ، باید برایشان کاری میکردیم 
عراقی ها دیگر شلیک نمیکردند...
میخواستند بگیرندشان،زنده!
دیگر رسیده بودند به میدان که دوتا صدا آمد
-تق...
-تق..
لوله های تفنگ را گرفته بودند سمت همدیگر، آنها دونفر بودند،دوتا دختری که توی حوض خالی میدان مطهری دراز کشیده بودند.....

نام:
ايميل: