آخرین مطالب

پنجشنبه 18 مهر 1392
12:30


سردار شهید مجید پازوکی به روایت تصویر


دوازدهمین سال زندگی شهید مجید پازوکی در بهشت گرامی باد

سردار شهید مجید پازوکی، فرمانده گروه تفحص لشکر 27 محمد رسول الله(ص)

سردار شهید مجید پازوکی، فرمانده گروه تفحص لشکر 27 محمد رسول الله(ص)سردار شهید مجید پازوکی به روایت تصویرسردار شهید مجید پازوکی در دوران کودکی
سردار شهید مجید پازوکی در دوران کودکی

سردار شهید مجید پازوکی(نفر اول از راست) در دوران دفاع مقدس
سردار شهید مجید پازوکی(نفر اول از راست) در دوران دفاع مقدس
سردار شهید مجید پازوکی در دوران دفاع مقدس
سردار شهید مجید پازوکی در دوران دفاع مقدس

تصویری از مراسم ازدواج سردار شهید مجید پازوکی(نفر دم از چپ)
تصویری از مراسم ازدواج سردار شهید مجید پازوکی(نفر دم از چپ)

سردار شهید مجید پازوکی، فرمانده گروه تفحص لشکر 27 محمد رسول الله(ص)
سردار شهید مجید پازوکی، فرمانده گروه تفحص لشکر 27 محمد رسول الله(ص)

سردار شهید مجید پازوکی(نفر اول از راست)، فرمانده گروه تفحص لشکر 27 محمد رسول الله(ص)
سردار شهید مجید پازوکی(نفر اول از راست)، فرمانده گروه تفحص لشکر 27 محمد رسول الله(ص)

سردار شهید مجید پازوکی(نفر دوم از چپ)، فرمانده گروه تفحص لشکر 27 محمد رسول الله(ص)
سردار شهید مجید پازوکی(نفر دوم از چپ)، فرمانده گروه تفحص لشکر 27 محمد رسول الله(ص)

سردار شهید مجید پازوکی، فرمانده گروه تفحص لشکر 27 محمد رسول الله(ص)
سردار شهید مجید پازوکی، فرمانده گروه تفحص لشکر 27 محمد رسول الله(ص)

سردار شهید مجید پازوکی، فرمانده گروه تفحص لشکر 27 محمد رسول الله(ص)
سردار شهید مجید پازوکی، فرمانده گروه تفحص لشکر 27 محمد رسول الله(ص)

سردار شهید مجید پازوکی، فرمانده گروه تفحص لشکر 27 محمد رسول الله(ص)
سردار شهید مجید پازوکی، فرمانده گروه تفحص لشکر 27 محمد رسول الله(ص)

سردار شهید مجید پازوکی، فرمانده گروه تفحص لشکر 27 محمد رسول الله(ص)
سردار شهید مجید پازوکی، فرمانده گروه تفحص لشکر 27 محمد رسول الله(ص)

سردار شهید مجید پازوکی، فرمانده گروه تفحص لشکر 27 محمد رسول الله(ص)
سردار شهید مجید پازوکی، فرمانده گروه تفحص لشکر 27 محمد رسول الله(ص)

سردار شهید مجید پازوکی، فرمانده گروه تفحص لشکر 27 محمد رسول الله(ص)
سردار شهید مجید پازوکی، فرمانده گروه تفحص لشکر 27 محمد رسول الله(ص)

سردار شهید مجید پازوکی(نفر اول از راست)، فرمانده گروه تفحص لشکر 27 محمد رسول الله(ص)
سردار شهید مجید پازوکی(نفر اول از راست)، فرمانده گروه تفحص لشکر 27 محمد رسول الله(ص)

سردار شهید مجید پازوکی، فرمانده گروه تفحص لشکر 27 محمد رسول الله(ص)
سردار شهید مجید پازوکی، فرمانده گروه تفحص لشکر 27 محمد رسول الله(ص)

سردار شهید مجید پازوکی، فرمانده گروه تفحص لشکر 27 محمد رسول الله(ص)
سردار شهید مجید پازوکی، فرمانده گروه تفحص لشکر 27 محمد رسول الله(ص)

سردار شهید مجید پازوکی(نفر دوم از چپ)، فرمانده گروه تفحص لشکر 27 محمد رسول الله(ص)
سردار شهید مجید پازوکی(نفر دوم از چپ)، فرمانده گروه تفحص لشکر 27 محمد رسول الله(ص)

سردار شهید مجید پازوکی، فرمانده گروه تفحص لشکر 27 محمد رسول الله(ص)
سردار شهید مجید پازوکی، فرمانده گروه تفحص لشکر 27 محمد رسول الله(ص)

سردار شهید مجید پازوکی، فرمانده گروه تفحص لشکر 27 محمد رسول الله(ص)
سردار شهید مجید پازوکی، فرمانده گروه تفحص لشکر 27 محمد رسول الله(ص)

سردار شهید مجید پازوکی، فرمانده گروه تفحص لشکر 27 محمد رسول الله(ص) در کنار شهید علی محمودوند
سردار شهید مجید پازوکی، فرمانده گروه تفحص لشکر 27 محمد رسول الله(ص) در کنار شهید علی محمودوند 
 

سردار شهید مجید پازوکی(نفر اول از چپ)، فرمانده گروه تفحص لشکر 27 محمد رسول الله(ص)
سردار شهید مجید پازوکی(نفر اول از چپ)، فرمانده گروه تفحص لشکر 27 محمد رسول الله(ص)

سردار شهید مجید پازوکی(نفر چهارم از راست)، فرمانده گروه تفحص لشکر 27 محمد رسول الله(ص)
سردار شهید مجید پازوکی(نفر چهارم از راست)، فرمانده گروه تفحص لشکر 27 محمد رسول الله(ص)

سردار شهید مجید پازوکی(نفر سوم از راست)، فرمانده گروه تفحص لشکر 27 محمد رسول الله(ص)
سردار شهید مجید پازوکی(نفر سوم از راست)، فرمانده گروه تفحص لشکر 27 محمد رسول الله(ص)

سردار شهید مجید پازوکی، فرمانده گروه تفحص لشکر 27 محمد رسول الله(ص)
سردار شهید مجید پازوکی، فرمانده گروه تفحص لشکر 27 محمد رسول الله(ص)

مراسم تشییع پیکر سردار شهید مجید پازوکی، فرمانده گروه تفحص لشکر 27 محمد رسول الله(ص)
مراسم تشییع پیکر سردار شهید مجید پازوکی، فرمانده گروه تفحص لشکر 27 محمد رسول الله(ص)

پیکر سردار شهید مجید پازوکی، فرمانده گروه تفحص لشکر 27 محمد رسول الله(ص)

پیکر سردار شهید مجید پازوکی، فرمانده گروه تفحص لشکر 27 محمد رسول الله(ص)

 

 +


نام:
ايميل: