آخرین مطالب

جمعه 8 آذر 1392
12:30


مجموعه کاریکاتور جنگ نرم و عملیات روانی


جنگ نرم و عملیات روانی،گستره مفهومی وسیعی را شامل می شود که طی آن، ابزارهای فرهنگی، ادبی ، هنری، تبلیغی، زبانی و ارتباطی گوناگون در خدمت تامین مقاصد اعتقادی، سیاسی و اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و نظایر آن قرار می گیرد.

 مجموعه کاریکاتور جنگ نرم و عملیات روانی

 

 

 

 

نام:
ايميل: