آخرین مطالب

پنجشنبه 9 مرداد 1393
12:30


اعلام برنامه احاد تا پایان شهریور
اعلام برنامه احاد تا پایان شهریور

بسمه تعالی
بدین وسیله تاریخ جلسات آحاد تا پایان شش ماه نخست سال 93 اعلام می گردد:

یکشنبه 12 مرداد - ساعت 18 :
جلسه خصوصی فرماندهان گردانها

یکشنبه 19 مرداد - ساعت 18 :
جلسه عمومی تشکل آحاد 

یکشنبه 2 شهریور - ساعت 18 :
جلسه پایانی دوره شش ماهه اول 93 + امتحان

مواد امتحانی :

» سخنرانی | ارتقاء فرهنگی «1» ( صوت متن )
» سخنرانی | ارتقاء فرهنگی «2» ( صوت متن )
» سخنرانی | ارتقاء فرهنگی «3» ( صوت متن )
» سخنرانی | ارتقاء فرهنگی «4» ( صوت متن )

» سخنرانی | دلایل فروپاشی نظام های فرهنگی «1» ( صوت متن )
» سخنرانی | دلایل فروپاشی نظام های فرهنگی «2» ( صوت متن )
» سخنرانی | دلایل فروپاشی نظام های فرهنگی «3» ( صوت متن )
» سخنرانی | دلایل فروپاشی نظام های فرهنگی «4» ( صوت متن )

نام:
ايميل: